Home NPTLG HELP
NTPLG
nptlg Sign In nptlg
nptlg nptlg
 
 
yrysgol1.pngenglish.png
 
Pleser yw cyflwyno ein gwefan i chi ar ei newydd wedd. Bydd gwefan Ysgol Gyfun Ystalyfera yn gyfrwng cyfathrebu pwysig, a fydd yn datblygu ac yn esblygu’n gyson, ac rydym yn eich annog i ymweld â’r wefan yn rheolaidd er mwyn cael cipolwg ar fywyd a bwrlwm ysgol brysur.
 
Mae Ysgol Gyfun Ystalyfera yn falch o’i thraddodiad, sy’n ymestyn nôl dros ddeugain mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw aeth ein cyn-fyfyrwyr ymlaen i lwyddo mewn ystod eang o feysydd, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae canlyniadau academaidd yr ysgol yn gyson dda, ac mae llwyddiant ein myfyrwyr ar y maes chwaraeon, ym myd y celfyddydau ac yn y meysydd galwedigaethol yn destun balchder.
 
Mae Ysgol Gyfun Ystalyfera yn ysgol glós a chyfeillgar, ac rydym yn ymfalchïo yn y berthynas ofalgar a chefnogol sy’n bodoli rhwng ein staff a’n myfyrwyr. Rydym am i’n disgyblion dyfu i fod yn ddinasyddion cyfrifol ac uchelgeisiol, sy’n oddefgar ac yn dangos parch a charedigrwydd tuag at eraill.
 
“ Y Dysgu Gorau – Dysgu Byw”, dyma arwyddair Ystalyfera, ac mae’n ein hatgoffa o’r angen i baratoi ein pobl ifanc ar gyfer ystod o ofynion cymdeithasol a galwedigaethol i’r dyfodol. Mae’r cyfloedd i’w cynorthwyo “ i ddysgu byw” yn eang a chyfoethog. Mae bod yn ddwyieithog yn agor drysau i ddiwylliant cyfoethog yn y ddwy iaith, ac yn ehangu cyfleoedd ein disgyblion yn y farchnad iaith.
 
Braint yw medru darparu addysg o’r safon uchaf ar gyfer ein disgyblion, a hynny mewn ystod eang o gyrsiau academaidd a galwedigaethol. Ymfalchïwn yn y gefnogaeth bersonol a gaiff pob disgybl fel aelod o deulu Ysgol Gyfun.
 
Beth bynnag yw’ch cysylltiad ag Ysgol Gyfun Ystalyfera, croeso i’n gwefan, ac os ydych am drafod unrhyw agwedd o waith yr ysgol, neu os ydych yn dymuno ymweld â ni, da chi, rhowch ganiad i fi!
 
Yn gywir iawn,
Pennaeth
  
 

 School Events Calendar

 
Title
  
Location
  
Start Time
End Time
There are no items to show in this view of the "School Events Calendar" list.
PreviousPrevious